ee eee eee ee ee eeeee eeeee eeee eeeee eeee ee eeee ee
 
dddd ddddd dd ddd ddddd ddddd ddddd dd dddd ddd ddd ddd
 
ccc ccccc ccccc ccc cccc ccccc cc cccc cccc cc cc cccc
 
ii ii ii ii ii ii ii iiii iiii iiii ii iii iiii iiii ii
 
kkk kk kkkk kk kk kkkk kkkk kkkk kkkkk kkkk kk kkk kk k
 
,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,,,,
 
eeeee eeeee eee eeeee eeee eeeee eee eeee eeee eeee eee
 
ddd dddd ddddd ddddd ddd ddddd dd ddddd dd ddd dd dd dd
 
cc ccccc ccccc ccccc cccc ccc ccc ccc cc cc cc cc ccc c
 
iiiii ii iiii iii ii iiii iii iii ii iii iiii ii iiiii
 
kkkk kk kkkkk kkk kkk kk kkkkk kkkk kkk kkkkk kkkk kkkk
 
,, ,,,,, ,,,, ,, ,,,, ,, ,,,, ,,,, ,,, ,, ,,,,, ,, ,, ,
 
ddd idck ccd kdc dedkd eded ick ,kd, ddk,d e,ik k,k ede
 
kkdce iek ddd,i ddkkk dddkc c,ee, kkie, eii ,c, ,diei d
 
,kke eeed eidc dkde dedcc ddee ckc dkd ,ikk ,ee kce cei
 
d,,ic kdcid ekk ckc iikei ikkii ie,d ,iee ddik idkk cce
 
,,ikc i,e,e eddei cekie ,,ed ec,di ccce d,de, kic ekke
 
,ie ,c,, ,ck ck, iik i,ee kdie e,,ik idce k,d, ii,di dc