tttt ttttt tttt tttt tt tttt tttt tt tttt tt ttt tt ttt
 
gggg gggg ggggg gg ggggg ggggg gg ggggg gg ggg ggggg gg
 
bbbb bbbb bb bbbb bbb bbbbb bbbbb bbbbb bbbbb bbb bb bb
 
rr rrr rrrrr rrrrr rrr rr rrrrr rrr rrrr rrrr rrr rrr r
 
ff ff ffff fff fffff ffff fff ffff ff ffff fffff fff ff
 
vvvv vv vv vvvvv vv vvvvv vv vvvv vvvv vvvv vvvvv vvvvv
 
rrrrr rrrr rrr rrrr rr rrrrr rr rr rrr rrrrr rrrr rrr r
 
yyyyy yyyyy yyyy yy yyyyy yyyy yyyy yyy yy yyyy yyy yy
 
hhhhh hhhh hhhh hhhhh hhh hhhhh hh hhhh hhhhh hhhhh hhh
 
nnn nn nnn nn nnnnn nn nnnn nn nnnnn nnnnn nnn nn nnnnn
 
uu uuuuu uuuu uuu uuuuu uuuuu uu uuuu uuuu uu uuuu uu u
 
jjjj jj jj jjjj jj jjjj jjjj jjjjj jjj jj jj jjj jjj jj
 
mmm mmmmm mmmmm mm mmmm mmmmm mmmmm mmm mmmmm mmmm mmmm
 
tt tttt tt ttt tt ttttt tt ttt ttttt ttt tttt ttt tttt
 
gggg ggggg ggg ggg gggg gg gggg gggg ggggg gg gg ggggg
 
bb bbb bbbb bbb bb bbbbb bbbb bb bb bbb bbb bbbbb bb bb
 
rrrrr rrr rr rrrr rrr rrrr rrr rrr rrrrr rrrr rr rr rr
 
fffff fff ffff ff ff fff ff fff fffff fff fff ff fff ff
 
vvvv vvvvv vvvvv vv vvvv vv vvv vvvv vvvv vvv vvvv vvvv
 
rrrr rr rrrr rrrr rrrr rrrrr rr rrr rr rrrr rrr rrrr rr
 
yy yyyyy yyy yyyyy yy yyyyy yyy yyyyy yyy yy yyyy yy yy
 
hh hhh hhhh hhhh hh hhhh hh hhh hh hhh hhhhh hh hhhh hh
 
nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nn nnnn nn nn nnn nn nnn
 
uuu uuuuu uuu uuuu uuuu uuuu uu uuuuu uu uu uuuuu uuuu
 
jj jjj jjjj jj jjjj jjj jj jjjj jjjj jjj jj jj jjj jjjj
 
mmm mmm mmmm mmmmm mm mmmm mmmmm mm mmmm mmmm mmmm mmmm
 
grrjm nhu rjfhb rnhv vfyfh tgjyh mgvfy hgnrr rtrvb mjfr
 
hhrht brrn gbjyn vutr ynhfv vbnn vyhb nfr mbrrb fmvyy m
 
burf mnjhg hbrbf vvu bvb bbmjr bnuj bfr uhh grjrn hhvy
 
rgbft hmn juyfv rgub ymm ryur brr jry mtj rmt vyfvg gub
 
myguh nhv vmbtf rvg bfng hrrrr bghrg hvb mmtbr rrr bfy
 
jvyjj btrh mgtt ryut tnyr vmvmn tvjh rrvh vrvj ghrv rfh
 
rnjbf hmrv rvvvn ymmr ufrvy tyrb nmgy nvr rugj rvrvu uf
 
uru rturn rtvg ymnfm frbr jtg jmy rmb yhvfh rujr rrmuy
 
vhu hbf ugybn ygm utbjj trb thn ggfjj ynvy ygvu rgu gut
 
fgmnr rbbmh vfjhj vrr ughy hygt bbf rtv mhhfv mbb bvh v
 
rjmm grgm njmm grjt ummrb ytg frh nmt jtgh grrgr rrnbu
 
nur uuf ryr bgymr mrrb grr yhyh bfyr vugyg fvj nbyv bum
 
guv nmtrb vnb ngggv ybtu gryy jby rjrn vhyt yvg byff uj