tttt tttt tttt tt tttt tttt tttt tttt tttt ttt tttt ttt
 
ggg gg ggggg gggg gggg gg ggg ggg gg gg gggg gg ggg gg
 
bbbbb bbb bb bbb bb bbbb bb bbbb bb bbbb bb bb bb bbbbb
 
rrrrr rrr rr rrr rrrr rrr rrrrr rrrr rrrr rrr rrrrr rrr
 
ffff ff fffff ffff ffff ff ff ffff ffff ff fffff ffff f
 
vvvvv vv vvvv vvv vvvv vvvv vv vv vvvvv vvvvv vvvvv vvv
 
rrrrr rrrrr rrrr rrrr rrrrr rrrrr rrr rrrr rr rr rrr rr
 
yyyy yyyyy yy yy yyy yy yy yyy yy yy yy yyy yy yy yyy y
 
hhhhh hh hhhh hhhhh hhhhh hhhhh hhh hhhhh hh hhhh hh hh
 
nnn nnnn nnnnn nnnn nnnnn nn nn nnnnn nn nn nnn nnn nnn
 
uuuuu uuuuu uuuuu uuuu uuuuu uuu uuuu uuuuu uu uuuu uuu
 
jjjjj jjjjj jjjjj jjjj jj jj jjjj jjj jjj jjjjj jjjj jj
 
mmmm mmmmm mmm mmm mm mmmmm mmm mmm mmm mm mmmm mmm mm
 
tttt tttt tttt tttt ttttt tt ttttt tt ttttt tttt ttttt
 
gggg gggg ggg ggggg gggg gggg gg gg gggg ggggg ggg gggg
 
bbbbb bbb bbbbb bbbb bbbb bbbbb bbbbb bbbb bbb bbbb bbb
 
rrr rrrrr rrrr rrrrr rrrr rrrr rrrrr rrr rrr rrr rr rrr
 
ffff fffff fffff ff ffff ffff ffff fffff fff fffff ffff
 
vv vv vvvv vvvvv vvvv vvvv vv vv vvvvv vvv vv vvv vvvv
 
rrrrr rrrrr rr rrr rrrr rrrrr rrr rrrrr rrrr rrrrr rrr
 
yyyyy yyy yyyyy yyyy yyyyy yy yyyyy yyyyy yyy yyyyy yyy
 
hhhhh hh hhh hhh hhhhh hhhh hhh hhhh hhh hhhhh hhhh hhh
 
nnnnn nnn nnn nnnn nnnn nn nnnn nnnnn nn nnnnn nnnnn nn
 
uuuuu uu uuu uuuuu uuuuu uuuu uuu uuu uuuu uuuuu uuuu u
 
jjjjj jjj jjjjj jjj jjj jjj jjj jjj jjj jj jjj jj jjjjj
 
mmm mmm mmmm mm mm mm mmm mmmm mm mm mm mmm mmm mm mmmm
 
mhr jtvrr jnm rgmt hgm ggu tvrnn bjrjt vfhfr vgugm ghbr
 
hyyfj tnmrj yfg ggrv rurhb rrfh uhrrt yvum brgn fgg tjj
 
hhft thjrb rjmhr tjvur rvnhy yhn vyvj rrnft nfm jvufy u
 
rmfmf yrf gvuy hhu gfmn rbr myvv fbtu umu hrmj ugu nvvf
 
muv tfry tmftg rgvg mrnbj unr nttvg rrhu rvvn rjyhf vrv
 
ryr ryyu mtr rfv ybhu gnrym ttj uhg hug jbr ttrg htybr
 
nuj ryn rgbtf urr yhr nhth rmyg tuhh rfvny byfr mtfnm h
 
vrybu bfgrg gyuuh bhbf tmt rjt trjg rgbu jvnry umy mhjv
 
mrfyy rgfv yvu gbjry unug fhgfu rbn yvfnm yyrru rjv jgm
 
uhgyt grhb rnr bbr nfb trb hrhrr yhrjn rhbyb mvn myhf g
 
uhg ubryt uty fujb rmv nvuhm gumv ggyg ymyvg ytrgg rrtt
 
yvhuj nju nrtv frg ryby rrh mvm frh nnmfj uvutu trjgr u
 
thg rfj nrn vtry ryb bjujh fhruj vrb jhb rbff bmutt fhb