Równe traktowanie w zatrudnieniu to jedno z
 
podstawowych zasad prawa pracy. Dyskryminowanie
 
pracownika ze względu na jego płeć, wiek czy wyznanie
 
jest niedopuszczalne.
 
Mimo to w Polsce zasada równości w procesie rekrutacji
 
bardzo często nie jest przestrzegana. Najczęściej
 
dotyka ona kobiet, a także osób po 50 roku życia.
 
Mimo, że pracodawcy mają obowiązek równego
 
traktowania pracowników obu płci w odniesieniu do
 
wszystkich świadczeń, które wchodzą w zakres
 
wynagrodzenia, zarobki kobiet wciąż są średnio 30%
 
niższe niż mężczyzn. Kobiety również znacznie
 
rzadziej awansują i zajmują kierownicze stanowiska.
 
Pracodawcy zazwyczaj nie chcą zatrudniać młodych
 
kobiet w obawie, że szybko odejdą na urlopy
 
macierzyńskie i wychowawcze. Mimo, że na rozmowach
 
kwalifikacyjnych pytania o plany rodzicielskie są
 
zabronione, to bardzo często pojawiają się i
 
właśnie ta kwestia decyduje o tym, czy kobieta
 
zostanie zatrudniona czy nie.
 
Kobietom poszukiwanie pracy sprawia więcej trudności
 
także dlatego, że w większości oferty pracy
 
adresowane są do mężczyzn, dodatkowo mają one mniej
 
możliwości przekwalifikowania zawodowego. Problem
 
równouprawnienia na rynku pracy dotyczy także osób w
 
wieku przedemerytalnym. Starsi pracownicy często
 
odbierani są przez pracodawców jako mniej wydajni w
 
pracy, mało zmotywowani i osiągający niezadowalające
 
efekty. Przy zatrudnianiu do pracy osób starszych
 
często bierze górę stereotyp, że ludzie ci są mniej
 
elastyczni i otwarci na nowości, więc nie ma sensu
 
nawet próbować ich niczego nauczyć. Tymczasem praca
 
osób starszych to także atuty - duże doświadczenie i
 
lojalność wobec pracodawców. Często pracodawcy z
 
uwagi na długość czasu ochronnego, w którym
 
pracownika w wieku przedemerytalnym zwolnić nie można,
 
zwalniają z pracy osoby, które niedługo wejdą w wiek
 
ochronny. Zdarza się również, że pracownik sam ulega
 
presji pracodawcy i niejako pod przymusem odchodzi na
 
wcześniejszą emeryturę. To podejście szczególnie
 
mocno uwydatnia problem, jak ważne jest przełamanie
 
stereotypu o nieprzydatności tej grupy na rynku pracy.
 
Dyskryminacja ze względu na wiek ma często charakter
 
nierozerwalnie związany ze stereotypami odnoszącymi
 
się do ról społecznych, jakie dotyczą nie tylko
 
wieku, ale również płci. Dopóki w świadomości
 
pracodawców zakorzenione będzie społeczne
 
przyzwolenie na dyskryminację kobiet i osób starszych
 
na rynku pracy, dopóty przypadki braku
 
równouprawnienia i godnego traktowania wciąż będą
 
na porządku dziennym.